Toiminta Meidän koulussa

Canelipuu ry toimii Intiassa, Länsi-Bengalin osavaltiossa Sundarbansin alueella, Ateswartalan maalaiskylässä. Koulurakennus valmistui vuonna 2009 ja aloitti toimintansa seuraavana vuonna.

Nyt koulussamme on vuosittain yli 200 ala-astelaista.

Amader Eskul

Koulumme nimi on Amader Eskul – se tarkoittaa Meidän Koulu. Vuonna 2013 koulumme tunnustettiin yhdeksi Intian virallisista kouluista. Koulumme toiminta on tunnustettu valtion taholta kaikin puolin laadukkaaksi. Tämän ansiosta koulumme oppilaat saavat ala-asteen virallisen päättötodistuksen. Koulussamme toimii esikoululuokka ja luokat ensimmäisestä neljänteen.

Follow up-ohjelma

Haluamme tukea koulumme oppilaiden opiskelua myös ala-asteen jälkeen, ettei heistä tulisi koulupudokkaita. Koulussamme toimii Follow up-ohjelma, jossa tuetaan yläasteelle siirtyneitä oppilaitamme. Opettajat auttavat heitä päivittäin kotitehtävissä ja varmistavat, että he ovat ymmärtäneet yläasteella opetetut asiat.

Follow up-ohjelma on hyvin tarpeellinen, sillä vain harvat vanhemmat osaavat auttaa lapsiaan opiskelussa. Lisäksi yläasteen luokkakoot ovat valtavat, jopa 60-100 oppilasta.

Kouluruokailu

Vuosina 2014-2020 pystyimme mahdollistamaan säännöllisen kouluruokailun lapsille. Näinä vuosina koulumme oppilaat saivat päivittäin lämpimän ruoan. Ostimme kaikki raaka-aineet Ateswartalan kylän maanviljelijöiltä lähiruokana. Koronavuosien aikana joudumme luopumaan säännöllisestä kouluruokailusta, sillä lahjoitusvarat eivät enää riittäneet jokapäiväisen ruokailun kustannuksiin. Toivomme, että saamme pian käynnistettyä säännöllisen kouluruokailun uudelleen.

Ympäristötietous

Pyrimme toimimaan koulullamme mahdollisimman ekologisesti. Tavoitteena on saada ekologinen ajattelu leviämään mahdollisimman laajalti kyläyhteisössä. Pieniä tekoja ympäristön puolesta ovat mm:

1) Oppilaille on korostettu wc:ssä käymisen merkitystä. (Aiemmin tarpeet saattoi tehdä mihin vaan.)

2) Koulussa on alusta alkaen ollut roskakoreja, joita niin opettajat kuin oppilaat ovat harjoitelleet käyttämään. (Intiassa on tapana heittää roskat maahan.)

3) Ruoka-astiat ovat alumiinia, ei muovia kuten monessa koulussa.

4) Follow up-ohjelman oppilaat ovat vieneet ympäri kylää roska-astioita, jotka he käyvät tyhjentämässä kaksi kertaa viikossa. Tarkoituksena on saada kyläläisille ympäristötietoisuutta ja tekoja.

Kyläyhteisölähtöinen työote

Toiminnallamme on ollut alusta alkaen tärkeää ottaa paikalliset ihmiset mukaan asioiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Näkemyksemme mukaan ilman tällaista vastavuoroisuutta ei saada aikaan kestävää kehitystä. Koulumme työntekijät ovat Ateswartalan kylästä ja sen lähikylistä. Ennen koulun rakentamista perustettiin kyläläisistä koulukomitea, jonka kanssa yhdessä neuvotellaan ja suunnitellaan kaikki kouluamme koskevat suuret linjat. Vanhempia kuullaan joka kuukausi järjestettävissä vanhempainilloissa, joista on vuosien mittaan tullut suosittuja vaikuttamistapahtumia. Koulumme kulttuuritapahtumat ovat muodostuneet koko kylän yhteisiksi tapahtumiksi. Koulustamme on tullut koko kylän sydän.

Tulevaisuus

Yhdistyksellämme on halu pitää yllä nykyisiä toimintamuotoja sekä ideoida ja kehittää
uusia. Jokapäiväisen kouluruokailun mahdollistaminen jälleen on suuri toiveemme.

 

 Our School

Canelipuu Association is based in the rural village of Ateswartala in the Sundarbans district of West Bengal state, India. The school building was completed in 2009 and became operational the following year. Now our school has an annual enrolment of over 200 primary school children every year.

Amander Eskul

Our school is called Amader Eskul- It means Our School. In 2013, our school was recognised as one of India’s official schools. Our school has been recognised by the government as being of high quality in all aspects. As a result, our students receive an official primary school leaving certificate. Our school has a pre-school class and classes from first to fourth grade.

Follow-up program

We want to support our students’ learning beyond primary school, so that they do not become drop-outs. Our school runs a Follow up programme to support our students who have moved on to secondary school. Teachers help them with their homework every day and make sure they have understood what they were taught in secondary school.

The follow up programme is very necessary as few parents know how to help their children with their studies. In addition, the class sizes in secondary school are huge, up to 60-100 pupils.

School meal

Between 2014 and 2020, we were able to provide regular warm school meals for children. During these years, our pupils received a daily hot meal. We bought all the raw materials from farmers in the village of Ateswartala as local food. During the boom years, we had to give up regular school meals because the donations were no longer sufficient to cover the cost of daily meals. We hope to resume regular school meals soon.

Environmental awareness

We strive to make our school as ecological as possible. The aim is to spread ecological thinking as widely as possible in the village community. Small actions for the environment include:

1) The importance of going to the toilet has been stressed to the students.

2) From the beginning, the school has had bins, which both teachers and students have practiced using. (In India, it is customary to throw garbage on the ground.)

3) Food containers are aluminium, not plastic as in many schools.

4) The students in the Follow Up programme have taken rubbish bins around the village and empty them twice a week. The aim is to raise environmental awareness and action among the villagers.

Local people involve

From the very beginning, it has been important for us to involve local people in the planning, implementation and evaluation of our activities. In our view, without such reciprocity, sustainable development cannot be achieved. Our school staff are from the village of Ateswartala and the surrounding villages. Before the school was built, a school committee was formed from the villagers, with whom all major policies concerning our school were jointly negotiated and planned. Parents are consulted at monthly parents’ evenings, which over the years have become popular lobbying events. Our school’s cultural events have become a common event for the whole village. Our school has become the heart of the whole village.

Future

Our association has a desire to maintain the existing forms of activity and to develop and improve new ones. Making everyday school meals available again is a great wish.